voor het laatst gewijzigd/aangevuld: 4 juni 2019

Welkom op de site van de onderwijsgeschiedenis !

Op deze site wordt de geschiedenis behandeld van het lager onderwijs. In chronologische volgorde wordt vooral de ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs (Prot. Christelijk en Rooms-Katholiek) weergegeven. De Schoolstrijd en het ontstaan van Bijzondere Scholen krijgt dan ook de nodige aandacht. Aan de orde komen: wetgeving, inhoud, methodiek, didaktiek en identiteit, zo mogelijk in samenhang.

Zowel de geschiedenis van het onderwijs als de ontwikkeling van de les- methoden en leermiddelen worden beschreven.

Ook komen de schoolmeesters, onderwijsmensen, pedagogen, schoolop-zieners, methodeschrijvers, uitgevers en illustratoren aan de orde, die dat onderwijs vorm hebben gegeven.

De site is nog steeds in opbouw; dat betekent dat er zeer regelmatig nog bestaande artikelen worden aangevuld en nieuwe artikelen worden ingevoegd, zodat uiteindelijk een duidelijk beeld ontstaat van de ontwikkeling van toen naar nu.  We beseffen uiteraard, dat volledigheid nooit bereikt zal worden.  U dient de pagina's wel door te scrollen vanwege de vele informatie op één pagina.  

 

Waarom deze site?

Misschien kan de site naast een bezoek aan het onderwijsmuseum te Dordrecht een rol vervullen in de vakken onderwijsgeschiedenis en histo-rische pedagogiek. Op de universiteiten komen die vakken niet meer zo actief aan de orde als vijftien, twintig jaar geleden. Er is nog maar één hoogleraar historische pedagogiek in Groningen: dr. Jeroen Dekker. Collega's van hem zijn allemaal met pensioen, de leerstoelen zijn niet opgevuld. Ook op de pabo's wordt nog maar weinig aandacht besteed aan het vak onderwijsgeschiedenis. Op de kweekscholen van vóór en na de Tweede Wereldoorlog was onderwijsgeschiedenis een vast onderdeel van het curriculum. Op de pabo's is dat niet meer het geval. Toch is het voor leerkrachten belangrijk iets van de onderwijsgeschiedenis te weten, omdat het huidige onderwijs uit het verleden is ontstaan en ook alleen maar uit dat verleden kan worden geduid. Of, zoals ik ergens las: "wie zorgt voor de toekomst, kent zijn geschiedenis".

De site voorziet in een behoefte. Vele studenten van allerlei opleidingen maken gebruik van deze site t.b.v. hun werkstuk of scriptie.

In dit verband treft u op de eerste pagina (linksboven) de resultaten aan van een project van 3e-jaars bachelorstudenten van de studierichting 'Pedagogische  Wetenschappen' van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Presentatie / lezing:

Over het thema "Onderwijs vroeger en nu"  kunt u een presentatie/lezing aanvragen. Informatie hierover treft u op deze site aan onder de knop  "lezingen"

De lezingen zijn zeer geschikt voor ouderen (PCOB, KBO, Passage, ouderen-middagen van kerkgenootschappen), maar ook voor jongeren in opleiding voor een onderwijsfunctie in het kader van de geschiedenis van het onderwijs. De lezingen kunnen worden aangepast aan de wensen van de toehoorders. Zo is het bijv. ook mogelijk een lezing aan te vragen, waarin dieper wordt ingegaan op de oude schoolplaten of andere aspecten van het onderwijs.

De plaatselijke onderwijsgeschiedenis wordt, zo mogelijk, in de presen-tatie 'meegenomen' in woord en beeld.