De Vrije School

UItgangspunt:

 

Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten. De vrije school helpt deze te vinden en te ontwikkelen.

Rudolph Steiner

De vrijeschool is gebaseerd op de antroposofische opvattingen van Rudolf Steiner, de grondlegger van de ‘Waldorfschool’, zoals de vrijeschool in het buitenland heet. De onderwijsvorm vrijeschool heeft inmiddels een traditie van bijna honderd jaar. De naam vrijeschool betekent niet dat kinderen zelf bepalen wat zij willen leren, maar dat elk kind vrij is in zijn of haar keuze om dingen te leren.

Opvoeden

Onderwijzen is ook opvoeden, dat is het uitgangspunt van de vrijeschool. Het gaat niet alleen om leren rekenen en schrijven, maar ook om de persoonlijke ontwikkeling. Niet alleen individueel, maar ook in relatie tot de sociale gemeenschap.

Ontwikkelfases

De kern van het vrijeschoolonderwijs is dat er rekening wordt gehouden met de ontwikkelfase van het kind. De eerste zeven jaar leren kinderen hun lichaam te gebruiken. De tweede zeven jaar worden dingen meer gevoelsmatig beleefd, er wordt een mening gevormd. Vanaf het 14e jaar kan een kind zelf leren nadenken en oordelen.

Vrijeschool onderwijspakket

De vrijeschool biedt een breed onderwijspakket aan. Elke dag verloopt volgens een vast ritme. De eerste uren van de dag krijgen de kinderen les in een hoofdvak. De rest van de dag zijn er vaklessen. Hoofdvakken zijn rekenen, taal, heemkunde, dier- en plantkunde, aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde. Vaklessen zijn bijvoorbeeld Engels en Duits, schilderen, gymnastiek, handenarbeid en toneel.De natuur is een belangrijk onderdeel van het onderwijspakket. De werkwijze van de vrijeschool biedt kinderen een individueel leertraject. Maar samenwerken en samen spelen vormen ook een belangrijk deel van het onderwijs.Beweging is een aspect dat op alle lessen op de vrijeschool van toepassing is. Niet alleen bij gymnastiek en handarbeid, maar ook bij taal- en rekenlessen. Het is belangrijk dat een kind actief bezig is met wat hij of zij leert. Zo horen klappen, lopen en dansen in elke les thuis. Bewegen bevordert niet alleen de gezondheid, maar bevordert ook de aanmaak van verbindingen in de hersenen.De vrijeschoolvisie heeft een leerplan voor 4 tot 18 jarigen opgeleverd. Dit is een leertraject vanaf de kleuterklas tot aan het einde van het voortgezet onderwijs. Veel leerlingen stappen na groep 8 (klas 6 op de vrijeschool) echter over op het reguliere vervolgonderwijs.

Vrijeschool leeftijdsgroepen

In een klas op de vrijeschool zitten kinderen uit dezelfde leeftijdscategorie. Deze kinderen blijven hun gehele lagere schoolperiode bij elkaar in de klas, Het gebeurt vrijwel nooit dat een kind blijft zitten. Een leraar blijft in principe de gehele lagere schoolperiode bij dezelfde groep kinderen. Het voordeel hiervan is dat de kinderen en de leraar een hechte band opbouwen. Voor een aantal vaklessen zijn er vakdocenten, waardoor de kinderen ook andere docenten leren kennen.Ieder jaar wordt per klas een thema gekozen dat past bij de leeftijd van de kinderen. Gedurende het hele jaar worden er verhalen verteld die zijn gebaseerd op dit jaarthema. Deze verhalen kunnen ook de basis van de lessen zijn.

Aanbod vrijescholen 

AmsterdamNederland kent in totaal ongeveer 90 vrijescholen. In Amsterdam bevinden zich drie vrijescholen voor basisonderwijs: de Geert Groote School I en de Geert Groote School II in Amsterdam Zuid en Kairos in Amsterdam Noord. De Tobiasschool biedt speciaal basis onderwijs en leerwegondersteunend onderwijs. Het Geert Groote College biedt vmbo-t, havo en vwo.